2013-06-30 Duurzaam opgewekte elektriciteit per 1 juli 2013 onbeperkt salderen met eigen verbruik

Huidige situatie:

Tot nu toe mag de duurzaam opgewekte elektriciteit maar gedeeltelijk verrekend worden met de elektriciteit die wordt afgenomen van de elektriciteitsleverancier. Verrekening (saldering) betekent dat de hoeveelheid zelf opgewekte elektriciteit die aan het elektriciteitsnet geleverd wordt in mindering mag worden gebracht op dezelfde hoeveelheid elektriciteit die voor eigen verbruik van het elektriciteitsnet wordt afgenomen.

Zo kan op zonnige dagen als er weinig verbruikt wordt het overschot aan met zonnepanelen opgewekte elektriciteit aan het net worden geleverd en kan dit verrekend worden met de elektriciteit die ’s-avonds van het net wordt afgenomen om de lampen te laten branden. Dit is lucratief omdat de prijs per kilowattuur (kWh)voor elektriciteit die van het net wordt afgenomen gemiddeld tot drie keer zo hoog is als de vergoeding die wordt betaald voor aan het net geleverde eigen opgewekte elektriciteit.

In de huidige Elektriciteitswet is opgenomen dat deze saldering mogelijk is tot 5000 kWh per jaar. Voor alle elektriciteit die boven die 5000 kWh aan het net wordt geleverd moet een redelijke vergoeding worden betaald aan degene die het heeft opgewekt. Er zijn leveranciers die die vergoeding zo hoog stellen dat er ook sprake is van saldering, dit is echter nog geen wettelijke verplichting.

Het spreekt vanzelf dat die grens van 5000 kWh ongunstig is als meer wordt opgewekt. Dit geldt met name voor bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaren of een Woningcorporatie die zonnepanelen op het dak van een woningcomplex hebben aangebracht. Bij een redelijk dakoppervlak is de elektriciteitsproductie al snel zo groot dat de grens van 5000 kWh word overschreden.

De leden van de VvE of de huurders van de woningcorporatie zullen gezamenlijk al heel snel meer dan 5000 kWh per jaar verbruiken (een gemiddeld huishouden gebruikt ca. 3800 kWh per jaar) zodat het overschot ook gemakkelijk gesaldeerd kan worden. De energieleverancier is hier echter nog niet wettelijk toe verplicht.

Komende situatie:
Op 5 december 2012 is een wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet gepubliceerd. Het is op dit moment de bedoeling dat dit wetsvoorstel op 1 juli 2013 in werking zal treden.

Een belangrijk punt in dit wetsvoorstel is de wijziging van artikel 31c. Als dit artikel in werking treedt mogen alle niet-bedrijfsmatige afnemers die zelf duurzame elektriciteit opwekken, die eigen opwekking onbeperkt verrekenen (salderen) met het eigen verbruik. De grens van 5000 kWh vervalt dan voor de opwekkers van duurzame elektriciteit.

Deze wijziging is een initiatief van het Kamerlid Jansen en was in eerste instantie alleen bedoeld voor Verenigingen van Eigenaren. De regeling is nu echter uitgebreid zodat bijvoorbeeld ook scholen of verhuurde wooncomplexen er gebruik van kunnen maken. Als dit wetsvoorstel wordt ingevoerd geeft dit een belangrijke extra mogelijkheid om een eigen duurzame elektriciteitsopwekking rendabel te maken.

Restricties:
Er zijn wel twee belangrijke restricties in de wet opgenomen:
1.
De onbeperkte saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers is gedefinieerd als verbruikers met een aansluiting op het net met een doorlaatwaarde die niet hoger mag zijn dan 3 x 80A. Het gemiddelde wooncomplex of de gemiddelde school zal hier in de regel wel aan voldoen. Een regulier Agrarisch bedrijf overigens ook. Juist in deze bedrijfssector wordt veel energie door bio vergisting of grootschalige zonnepanelen opgewekt terwijl ook veel energie wordt verbruikt. Grotere bedrijfsmatige toepassingen zijn door deze beperking echter wel van deze regeling uitgesloten.

2.
Saldering is alleen mogelijk via de aansluiting waarmee zowel elektriciteit aan het net wordt geleverd als elektriciteit van het net wordt afgenomen. Dit betekent dat een VvE of een woningcorporatie wel een situatie moet hebben waarbij er via één aansluiting elektriciteit van het net wordt afgenomen en vervolgens wordt door geleverd naar de individuele kopers of huurders.

Conclusie:
Als dit wetsvoorstel wordt ingevoerd kan dit belangrijke gevolgen hebben voor de contracten die woningcorporaties met hun huurders afsluiten en de overeenkomsten die in het kader van een VvE met de eigenaren worden afgesloten. Daarnaast moet dit ook betrokken worden in de afwegingen als wordt overwogen om een eigen energieopwekking te installeren. Er moet dan ook worden nagedacht over technische inrichting, bijvoorbeeld de aansluitingen. De business case wordt er in ieder geval gunstiger door.

 

http://www.bootadvocaten.nl/1947/duurzaam-opgewekte-elektriciteit-per-1-juli-2013-onbeperkt-salderen-met-eigen-verbruik/